> SESJA XX

SESJA XX

                                                                 


            Zapraszam Pana / Panią do wzięcia udziału  w obradach XX  zwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbędzie się  dn. 08.11.2012 r.  o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Mokobodach  z następującym  porządkiem obrad :


1.Przyjęcie porządku obrad .


2.Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji .


3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym .


4.Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.


5. Podjęcie uchwał:


   a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.


   b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy


    Mokobody na lata 2012-2016


c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


d) w sprawie  obniżenia  średniej ceny  skupu żyta dla celów podatku rolnego


e) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.


f)  w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku


g)   w sprawie określenia wzorów  deklaracji  i informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości


h) w sprawie podziału gminy na obwody głosowania


   i)  w sprawie wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem


        gminy


j) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  na własność Gminy Mokobody


k) w sprawie  udzielenia służebności gruntowej na działkach  gminnych na terenie gminy  Mokobody


6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok  szkolny 2011/2012.


7.  Sprawy różne.


8.   Interpelacje i zapytania.


9   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


10.   Zamknięcie obrad.


 

PROTOKÓŁ

 

Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska | Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:10:20.

Zobacz:
 SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI . 
Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:10:20
Opublikowane przez: Ewelina Grotkowska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl