Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Mokobody  www.mokobody.pl
133
133
Aktualności
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Praca
USC
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady VII kadencja
Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
Prawo lokalne
Statut Gminy
2016r.
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Petycje
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania z realizacji budżetu
Podatki i opłaty
° Podatek od środków transportowych
° Podatek akcyzowy
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Działki gminne na sprzedaż
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury
Rejestr działalności regulowanej
Gminne Programy i Plany
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Oświadczenia
Wybory i Referenda
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Opinie RIO
Kontrole wewnętrzne
Oświata
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
PODATKI 
Podatkami płaconymi bezpośrednio do Gminy są:
- podatek rolny - płacony przez właścicieli lub dzierżawców gospodarstw rolnych tj. gruntów rolnych (w tym nieużytków) o powierzchni 1 ha lub więcej niż 1 ha,
- podatek leśny - płacony przez właścicieli lasu,
- podatek od nieruchomości - płacony przez właścicieli nieruchomości tj. gruntów innych niż rolne,
- podatek od środków transportowych - płacony prze posiadaczy pojazdów o łącznej masie całkowitej od 3,5 tony, (od 2008r powyżej 3,5 tony)

Pod pojęciem właściciela rozumie się też posiadaczy samoistnych tj. osoby, które mają inny tytuł prawny do gruntu niż tytuł własności np. dzierżawcy, spadkobiercy itp.

Podatek rolny jest iloczynem powierzchni gospodartwa rolnego w hektarach przeliczeniowych i ceny 2,5q żyta w wysokości przyjętej przez Radę Gminy. Rada Gminy nie może przyjąć ceny żyta wyższej niż średnia cena żyta podana przez GUS za trzy kwartały roku poprzedniego.
Wartość hektara przeliczeniowego zależy od klasy bonitacyjnej gruntu.
Właściciele gruntów rolnych poniżej 1 ha płacą podatek rolny jako iloczyn powierzchni gruntu w hektarach fizycznych (rzeczywistych) i ceny 5q żyta w wysokości przyjętej uchwałą Rady Gminy.

Podatek leśny jest iloczynem powierzchni lasu liczonej w ha i 0,22 ceny 1m sześciennego drewna w wysokości przyjętej uchwałą Rady Gminy. Rada Gminy nie może przyjąć ceny wyższej niż średnia cena drewna podana przez GUS za trzy kawrtały roku poprzedniego.

Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki i budowle. Grunty inne niż rolne i leśne, budynki mieszkalne i inne, budowle - tj. urządzenia trwale związane z gruntem inne niż budynki. Wartość tego podatku jest iloczynem stawki podatku w zł przyjętej uchwałą Rady Gminy i:
- powierzchni gruntu w m kw.
- powierzchni użytkowej budynku w m kw.
Dla budowli jest to ułamek wartości księgowej budowli wyrażony w %.
Rada Gminy nie może przyjąć wyższych wartości podatku od nieruchomości niż podaje rozporządzenie Ministra Finansów.

Podatek od środków transportowych zależy od rodzaju pojazdu. Rada Gminy podejmując uchwałę ws tego podatku nie może przekraczać skrajnych wartości (najwyższych i najniższych) podanych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Deklaracje podatkowe - każdy właścielel ma obowiązek złożyć deklarację podatkową w ciągu 14 dni od nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości na drukach, których wzór uchwala Rada Gminy.
Obowiązek aktualizacji deklarcji ciąży na każdym wlaścicielu w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany - zasiedlenia budynku, wyburzenia budynu, zmiany sposobu użytkowania budynku lub powierzchni, zbycia części gospodarstwa lub nieruchomości itp.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-11 14:25:57, wprowadzający: Ewelina Powichrowska

Zobacz:
 Podatek od środków transportowych .  Podatek akcyzowy . 
wersja do druku