bip.mokobody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mokobody www.mokobody.pl
DECYZJE ŚRODOWISKOWE strona główna 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni
ścieków realizowanej w miejscowości Bale,
Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody”
 
zawiadomienie B, KK, KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:12:05.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
 
obwieszczenie B,KK,KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 10:39:58.
Zawiadomienie o zakończonym postepowaniu
 
Zawiadomienie kanalizacja Bale Kisielany.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-07-15 10:47:41 | Data modyfikacji: 2015-07-15 10:49:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o wydaniu duś B,KK,KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:43:41 | Data modyfikacji: 2015-07-15 10:49:03.

Zobacz:
   Przebudowa drogi gminnej Skupie-Dąbrowa-Męczyn na długości 3200mb
   "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"
   Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 244/5, 244/6 i 251/2 w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody
   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+080
   Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
   Posadowienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99MW na działce numer 40/1 o powierzchni 2,01 ha w miejscowości Wólka Żukowska w gminie Mokobody powiat siedlecki
   Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ
   Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów indyczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 776/2 w miejscowości Wyłazy gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody
   Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Niwiski, Wyłazy, gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody
   Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków
   Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne
   Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki
   Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb
   Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla
   Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody
   Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
   Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody
   Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, budowa sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia na działkach o numerach ewid. 622/5, 622/10, 651/2, 667 w miejscowości Świniary, gmina Mokobody
   Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska
   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy
   Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody-Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
   Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. 321, 322, 323, 324, obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. Siedlecki, woj. mazowieckie
   Budowa fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 39 900 szt. indyków tj. 957,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 813/2 obręb Mokobody, gm. Mokobody, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:43:41
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mokobody.pl