> Nabór na stanowisko ds wymiaru podatku

Nabór na stanowisko ds wymiaru podatku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mokobody informuję, że w związku z nieprzewidywanymi okolicznościami przekłada się termin konkursu na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Mokobodach z dnia 29.12.2009r. na 06.01.2010r. godz. 900

 

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-28 09:15:07 | Data modyfikacji: 2010-01-14 09:07:25.
wyniki naboru
 
Wyniki naboru

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-01-12 16:06:59 | Data modyfikacji: 2010-03-11 12:49:18.
Lista kandydatów spełniających wymaganiana
stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku w
Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w
Mokobodach
 
Lista kandydatów spełniających wymaganiana stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Mokobodach

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-21 14:37:28 | Data modyfikacji: 2010-01-14 09:08:09.
Nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru
podatku w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy
Mokobody

                          

Wójt Gminy Mokobody

na podstawie  art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r.  Nr 223 poz. 1458) ogłasza  nabór na  stanowisko  podinspektora ds. wymiaru podatku

w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Mokobody

 

 

I.                   Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1.      Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie

-  ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych

    oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-  wykształcenie wyższe  - preferowane administracyjne lub ekonomiczne

-  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym      

   stanowisku

2.      Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów prawa z zakresu prawa podatkowego oraz

    z zakresu administracji samorządowej,

-   umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- doskonała znajomość obsługi komputera/ w tym programów

   biurowych Exel, Word/

-  uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

-  samodzielność, kreatywność i komunikatywność

 - znajomość KPA i ustawy o samorządzie gminnym

II.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, które jest określone

          w konkursie

        

       1.Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego

          i podatku leśnego od osób fizycznych oraz prowadzenie rejestru wymiarowego na    

          programie komputerowym do wymiaru podatków

       2. Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości,

           podatek rolny i podatek leśny osób prawnych i jednostek nie posiadających

           osobowości prawnej.

       3. Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych do ustalenia

            wymienionych wyżej podatków.

        4. Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych i informacji  podatkowych.

        5. Bieżąca aktualizacja dokonanego wymiaru zobowiązań pieniężnych

            i wprowadzanie korekt wydanych decyzji wynikających ze złożonych

            informacji podatkowych i zmian geodezyjnych.

              6. Przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz prowadzenie

                  ich ewidencji.

              7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia

                  stawek oraz zwolnień, ulg i obniżek w zakresie podatków i opłat.

              8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wzorów deklaracji i       

                  informacji podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego.

              9. Prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych – w podatku rolnym, ulg

      inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg żołnierskich i z tytułu     

     odłogowania gruntów.

10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.

11. Przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie zgodności zeznań

                  podatników ze stanem faktycznym.

            12 Terminowe i zgodne z przepisami prowadzenie wszelkiego rodzaju

                  urządzeń i dokumentacji oraz akt podatkowych.

            13. Wydawanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od

                   nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego .

            14. wykonywanie innych prac zleconych doraźnie  nie  wymienionych w                                         

                  niniejszym zakresie, a związanych z realizacją zadań zleconych gminie.        

III.             Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty   muszą być podpisane własnoręcznie .

 Dokumenty podpisane  komputerowo  dyskwalifikują  kandydata.

      -  życiorys ( CV) wraz z przebiegiem praktyki zawodowej oraz dane

          kontaktowe ,

      -   list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na

          przetwarzanie danych osobowych,

      -   kopie dokumentów ukończenia szkoły oraz potwierdzających

          dodatkowe kwalifikacje,

      - kserokopie świadectw pracy,

      - podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności

        prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych i niekaralność za

        przestępstwa popełnione umyślnie,

      - oświadczenie o stanie  zdrowia,

      - ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

      - klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych 

        zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 

       1997 r.  o ochronie  danych osobowych ( Dz. U.  Nr 133 poz. 883  ze zm. ) ”

1. Wymagane dokumenty należy składać do 18 grudnia 2009 roku do

    godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mokobody w zamkniętej

    kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko  Podinspektora ds. wymiaru podatku

     w Referacie finansowym w Urzędzie Gminy  Mokobody  ”.

    Oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Termin otwarcia ofert -  21 grudnia 2009 r.

3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie

    upowszechniona w BIP (www.bip.mokobody.pl) najpóźniej do 22.12.2009 r.

4.Konkurs odbędzie się 29 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie

   Gminy Mokobody, ul. Pl. Chreptowicza 25 , pok. Nr 8.

   Postępowanie  konkursowe  obejmować będzie  test kwalifikacyjny  i rozmowę  

   kwalifikacyjną  z kandydatami  spełniającymi  wymogi formalne.

5.Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

      6. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili

     wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.3.

      7. Wyniki konkursu na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru  podatku  zostaną    

         upowszechnione w BIP oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy .

                                                                 

                                                                                                                                                            

                                                                                       Wójt Gminy Mokobody

 

                                                                                         Iwona Księżopolska

 

 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mokobody informuje, że dopuszcza się do udziału
w konkursie
na stanowisko podinspektora do spraw wymiaru podatku
osoby będące na ostatnim roku studiów wyższych.

 

                                                                                Wójt Gminy Mokobody

                                                                                Iwona Księżopolska

 
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Jolanta Fałdowska | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:24:17 | Data modyfikacji: 2010-01-14 09:08:39.
 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-03-11 13:00:35 | Data modyfikacji: 2010-01-14 09:08:39.
Data wprowadzenia: 2010-03-11 13:00:35
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl