> 2010

2010

``

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Mokobody
Nr XXVII/173/2009
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Mokobodach uchwala, co następuje ;


§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.164.770 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 11.701.770.zł,
b) majątkowe w kwocie 3.463.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.706.802 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 10.815.187 zł,
b) majątkowe w kwocie 9.891.615 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.542.032 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.442.032 zł ,
b) wolnych środków w kwocie 1.100.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.287.600 zł , z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.187.600 zł,
b) wolne środki w kwocie 1.100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 745.568 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 488.568 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 257.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 6

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów 3.000.000 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1lit. a,
b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej
w § 2 ust. 3 lit. a, b,
c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE
w kwocie 2.840.000 zł.


§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł , z tego ;
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
25.000 zł,§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.§ 8.Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabelach nr 4 i 5 niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 9.891.615 zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

 

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-11 09:02:42 | Data modyfikacji: 2010-02-11 09:03:17.
Data wprowadzenia: 2010-02-11 09:02:42
Data modyfikacji: 2010-02-11 09:03:17
Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl