> Nabór na stanowisko ds promocji, strategii i rowoju gminy

Nabór na stanowisko ds promocji, strategii i rowoju gminy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mokobody informuje, iż w związku z nie podpisaniem umowy o pracę z Panem Sławomirem Rytel unieważnia się konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji, strategii i rozwoju gminy.

 

Wójt Gminy Mokobody
Iwona Księżopolska

 
Wyniki selekcji

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-03-22 15:30:34 | Data modyfikacji: 2010-04-01 15:54:28.
Informacja o wynikach naboru
 
Wyniki naboru.doc

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-04-01 15:44:34 | Data modyfikacji: 2010-04-01 15:54:16.
Ogłoszenie 1

Wójt Gminy Mokobody, informuje że wydłuża się termin składania ofert na stanowisko ds. promocji, strategii i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Mokobody do dnia 22 marca 2010 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 marca 2010 r. Konkurs odbędzie się dnia 23 marca 2010 r. o godz. 10.00.


 


                                        Wójt Gminy Mokobody


                                           Iwona Księżopolska

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-03-16 09:43:39 | Data modyfikacji: 2010-04-01 15:54:05.
Ogłoszenie

                          

Wójt Gminy Mokobody

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) ogłasza nabór na  stanowisko podinspektora ds. promocji strategii i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Mokobody

     

 

 

I.                               Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1.                                          Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie

-  ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-  wykształcenie wyższe administracyjne lub zarządzanie

-  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

 

2.                                          Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych,

-   umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- doskonała znajomość obsługi komputera/ w tym programów biurowych Exel, Word/

-  uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

-  samodzielność, kreatywność i komunikatywność

 - znajomość KPA, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych oraz dyrektyw UE

 

II.                            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, które jest określone

          w konkursie

        

1) prowadzenie spraw w zakresie procedury pozyskiwania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i krajowych, w szczególności:
a) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
b) przygotowanie wniosków, projektów, planów itp.,
c) udział w przygotowaniu dokumentacji, przetargów i projektów umów,
d) opracowanie sprawozdawczości w tym zakresie,
e) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy europejskich,

2) współpraca z innymi gminami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz stowarzyszeniami,

3) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją Gminy,

4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych o Gminie

5) prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie swej działalności ;

6) zaopatrywanie w opał wszystkich jednostek gospodarczych będących w zarządzie Gminy i bieżący nadzór  nad jakością dostaw i ich zużycia;

7) koordynowanie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz działalnością 

      Ochotniczych Straży Pożarnych;

8)   ewidencja, prowadzenie, rozliczanie kart drogowych samochodów OSP oraz materiałów na składzie , terminowe dostarczenie dokumentów do księgowości;

9)   ewidencja, prowadzenie, rozliczanie kart drogowych samochodu służbowego gminy

10 ) gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, w  zakresie realizacji ustawy o najmie lokali mieszkalnych i użytkowych

11)    prowadzenie spraw związanych z  najmem lokali mieszkalnych i użytkowych (zawieranie umów, ustalanie czynszów, prowadzenie windykacji oraz prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 901/ czynsze-przypisy, odpisy, wpłaty dla każdego  płatnika/

 12) sprzedaż wolnych budynków i innych  urządzeń oraz wolnych lokali w drodze przetargu ;

13 ) prowadzenie wszelkich spraw związanych z utrzymaniem Strony  Biuletynu Informacji Publicznej a w szczególności:

- wprowadzanie wszelkich informacji podlegających publikacji w BIP, jak również ich aktualizacja

-bieżące sprawdzanie poprawności umieszczonych danych na stronie BIP

III.                         Wymagane dokumenty:

      -  życiorys ( CV) wraz z przebiegiem praktyki zawodowej oraz dane  kontaktowe ,

      -   list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

      -   kopie dokumentów ukończenia szkoły oraz potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

      - kserokopie świadectw pracy,

      - podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych i niekaralność za  przestępstwa popełnione umyślnie,

      - oświadczenie o stanie zdrowia ,

      - ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

- klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)

 

 

1. Wymagane dokumenty należy składać do 18 marca 2010 roku do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mokobody w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko podinspektora ds. promocji strategii i rozwoju gminy w  Urzędzie Gminy Mokobody  ”.

Oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Termin otwarcia ofert -  18 marca 2010 r.

3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w BIP (www.bip.mokobody.pl) w dniu 18 marca 2010 r.

4. Konkurs odbędzie się 19 marca 2010 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mokobody,                 ul. Pl. Chreptowicza 25, pok. Nr 8.

Postępowanie konkursowe obejmować będzie test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

5. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

 6. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.3.

 7. Wyniki konkursu na stanowisko podinspektora ds. promocji, strategii i rozwoju gminy zostaną  upowszechnione w BIP.

                                                                

                                                                                                                                                            

  Wójt Gminy Mokobody

 

    Iwona Księżopolska

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-03-11 13:09:09 | Data modyfikacji: 2010-04-01 15:53:55.
Zarządzenie
 
zarzadzenie nr 7 2010 z 11 marca 2010.doc

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-03-11 13:25:24 | Data modyfikacji: 2010-04-01 15:53:42.
Data wprowadzenia: 2010-03-11 13:25:24
Data modyfikacji: 2010-04-01 15:53:42
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl