> Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwiskach

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w NiwiskachOGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Mokobody

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwiskach,

ul. Rynek 21, 08-124 Mokobody

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października  2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (dz. U. Nr 184, poz. 1436)

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

       1) ·uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

       2) ·poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)  życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)  oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa pkt. 2,

5)  oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)  oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)  oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych             (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

10)  oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy            z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)  oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

 

 IV. Oferty należy składać:

1.    w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

 

       "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W NIWISKACH"

      

2.    w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:

Urząd Gminy w Mokobodach, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody

Bliższych informacji udziela: Pani Iwona Mróz – Sekuła - Sekretarz Gminy Mokobody, tel. 25/ 641-17-36

 

3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mokobody.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Wójt Gminy Mokobody

mgr  Iwona Księżopolska

 

 

 

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-03 13:44:26.
Data wprowadzenia: 2010-09-03 13:44:26
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl