> Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

WŁAŚCICIELE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

             Urząd Gminy w Mokobodach  przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za rok 2015.

            Zgodnie z Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego każdego roku lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Formularz deklaracji wraz z załącznikiem można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów –http://www.finanse.mf.gov.pl. ,  zakładka „Podatki i opłaty lokalne” – „Podatek od środków transportowych” – „Formularze”  lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 11.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
  całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
• autobusy.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
• osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

            Jednocześnie przypominamy o terminach płatności podatku od środków transportowych. Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:
- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku - I rata
- do dnia 15 września – II rata.
 W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

 Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Mokobodach lub na rachunek:

PEKAO S.A. I O/Węgrów nr 21 1240 2731 1111 0000 3839 2540

 

  

                                                                                       Wójt

                                                                           Dorota Dmowska-Paczuska

Deklaracja

Deklaracja

uchwała

 

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-09 15:15:32 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:16:49.
Data wprowadzenia: 2012-02-09 15:15:32
Data modyfikacji: 2015-01-27 13:16:49
Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl