> Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego

Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego

Ogłoszenie o wstępnej selekcji kandydatów
 
Ogłoszenie o wstępnej selekcji kandydatów

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 10:55:55 | Data modyfikacji: 2012-05-31 10:58:29.

 


Wójt Gminy Mokobody


na podstawie  art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r.  Nr 223 poz. 1458) ogłasza  nabór na stanowisko  podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mokobody


 


 


I.    Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:


1.   Wymagania niezbędne:


-   obywatelstwo polskie


-  ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych


    oraz korzystanie z pełni praw publicznych


-  wykształcenie wyższe  budownictwo lub administracja  - preferowane budownictwo


 - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie


-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku


2.   Wymagania dodatkowe:


-  znajomość przepisów prawa z zakresu budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz z zakresu administracji samorządowej,


-   umiejętność sprawnej organizacji pracy,


- doskonała znajomość obsługi komputera/ w tym programów biurowych Exel, Word/


-  uczciwość, staranność, odpowiedzialność,


-  samodzielność, kreatywność i komunikatywność


 - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


 


II.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, które jest określone w konkursie


        


l) programowanie, przygotowywanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury technicznej, w tym obiektów użyteczności publicznej i  zapewnienie prawidłowego przebiegu ich realizacji oraz przekazywanie ich użytkownikom;


2) nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacji;


3) planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych;


4) zarządzanie siecią dróg gminnych;


5)   organizowanie robót publicznych i inwestycyjnych;


6)   prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego i oświetlenia miejsc publicznych


7)   prowadzenie całokształtu prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji gminnych realizowanych w ramach zamówień publicznych


8)   nadzór nad inwestycjami w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie ich rozliczania i prawidłowości realizacji;


9)  orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;


10)  wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową;


11) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej;


12) wydawanie zleceń na zakup materiałów i wynajem sprzętu związanego z realizacją inwestycji i remontów;


13) nadzór nad modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych;


14) nadzorowanie przebiegów remontów obiektów będących w zarządzie Gminy.


15 ) bezpośredni nadzór nad sprawami zabezpieczenia  energetycznego gminy oraz współpraca z Zakładami Energetycznymi;


 16) wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi remontami i inwestycjami gminnymi w terenie


17) współdziałanie  w zakresie organizowania remontów i inwestycji  z :


-  dyrektorami szkół


- kierownikami jednostek organizacyjnych gminy


18) sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie inwestycji i remontów oraz wniosków w sprawie współfinansowania i dotowania inwestycji gminnych


19) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:


-        sporządzania projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości


-        udzielania informacji oraz sporządzania wypisów i wyrysów z planu o przeznaczeniu terenu w planach przestrzennych


-        wydawania decyzji celu publicznego


20)opiniowanie podań o zastosowaniu ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków  inwentarskich


 21 )wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, elektryczną i gazową


22)ewidencja, prowadzenie, rozliczanie kart drogowych koparki oraz terminowe dostarczenie dokumentów do księgowości;


23)wykonywanie zadań z zakresu geodezji w zakresie podziału gruntów:


a) analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych


b) przygotowywanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie  kompletu dokumentacji  do ewidencji gruntów


24) prowadzenie całokształtu prac związanych  z komunalizacją mienia w zakresie swojego stanowiska


25) prowadzenie rozliczeń zużytej energii, wody i gazu w budynkach użyteczności publicznej


26)  nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazw ulic, miejscowości


III.           Wymagane dokumenty:


Wszystkie dokumenty   muszą być podpisane własnoręcznie .


 Dokumenty podpisane  komputerowo  dyskwalifikują  kandydata.


      -  życiorys ( CV) wraz z przebiegiem praktyki zawodowej oraz dane kontaktowe ,


      -   list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,


      - kopie dokumentów ukończenia szkoły oraz potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,


      - kserokopie świadectw pracy,


      - podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,


      - oświadczenie o stanie  zdrowia,


      - ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.


      - klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie  danych osobowych ( Dz. U.  Nr 133 poz. 883  ze zm. ) ”


 


 


1. Wymagane dokumenty należy składać do 29 maja 2012 roku do


    godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mokobody w zamkniętej


    kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko  Podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mokobody  ”.


    Oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


2. Termin otwarcia ofert -  30 maja 2012 r.


3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie


    upowszechniona w BIP (www.bip.mokobody.pl) najpóźniej do 31 maja 2012 r.


4.Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mokobody, ul. Pl. Chreptowicza 25 , sala konferencyjna.


Postępowanie  konkursowe  obejmować będzie  test kwalifikacyjny  i rozmowę kwalifikacyjną  z kandydatami  spełniającymi  wymogi formalne.


5.Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.


      6. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili


     wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.3.


     7. Wyniki konkursu na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mokobody  zostaną upowszechnione w BIP oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy .


                                                                


                                                                                                                                                             


                                                                                       Wójt Gminy Mokobody


 


                                                                                        /-/ Iwona Księżopolska


 


 

 

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:38:33 | Data modyfikacji: 2012-05-17 14:42:42.
Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:38:33
Data modyfikacji: 2012-05-17 14:42:42
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl