> Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego

Nabór na stanowisko podinspekrtora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego

Wyniki naboru na stanowisko
 
Wyniki naboru na stanowisko

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:22:58.
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko
 
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-20 12:16:13 | Data modyfikacji: 2012-06-20 12:16:49.

Wójt Gminy Mokobody

na podstawie  art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r.  Nr 223 poz. 1458) ogłasza  nabór na stanowisko  podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mokobody

 

 

I.    Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1.   Wymagania niezbędne:

-   obywatelstwo polskie

-  ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych

    oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-  wykształcenie: a) technikum budowlane oraz ukończone studia wyższe (ewentualnie ostatni rok studiów)  

              lub      

b) studia wyższe na kierunku budownictwo, geodezja (ewentualnie ostatni rok studiów)

 - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

2.   Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów prawa z zakresu budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz z zakresu administracji samorządowej,

-   umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- doskonała znajomość obsługi komputera/ w tym programów biurowych Exel, Word/

-  uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

-  samodzielność, kreatywność i komunikatywność

 - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

II.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, które jest określone w konkursie

        

l) programowanie, przygotowywanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury technicznej, w tym obiektów użyteczności publicznej i  zapewnienie prawidłowego przebiegu ich realizacji oraz przekazywanie ich użytkownikom;

2) nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacji;

3) planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych;

4) zarządzanie siecią dróg gminnych;

5)   organizowanie robót publicznych i inwestycyjnych;

6)   prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego i oświetlenia miejsc publicznych

7)   prowadzenie całokształtu prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji gminnych realizowanych w ramach zamówień publicznych

8)   nadzór nad inwestycjami w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie ich rozliczania i prawidłowości realizacji;

9)  orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

10)  wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową;

11) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej;

12) wydawanie zleceń na zakup materiałów i wynajem sprzętu związanego z realizacją inwestycji i remontów;

13) nadzór nad modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych;

14) nadzorowanie przebiegów remontów obiektów będących w zarządzie Gminy.

15 ) bezpośredni nadzór nad sprawami zabezpieczenia  energetycznego gminy oraz współpraca z Zakładami Energetycznymi;

 16) wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi remontami i inwestycjami gminnymi w terenie

17) współdziałanie  w zakresie organizowania remontów i inwestycji  z :

-  dyrektorami szkół

- kierownikami jednostek organizacyjnych gminy

18) sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie inwestycji i remontów oraz wniosków w sprawie współfinansowania i dotowania inwestycji gminnych

19) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:

-        sporządzania projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości

-        udzielania informacji oraz sporządzania wypisów i wyrysów z planu o przeznaczeniu terenu w planach przestrzennych

-        wydawania decyzji celu publicznego

20)opiniowanie podań o zastosowaniu ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków  inwentarskich

 21 )wykonywanie zadań związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, elektryczną i gazową

22)ewidencja, prowadzenie, rozliczanie kart drogowych koparki oraz terminowe dostarczenie dokumentów do księgowości;

23)wykonywanie zadań z zakresu geodezji w zakresie podziału gruntów:

a) analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych

b) przygotowywanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie  kompletu dokumentacji  do ewidencji gruntów

24) prowadzenie całokształtu prac związanych  z komunalizacją mienia w zakresie swojego stanowiska

25) prowadzenie rozliczeń zużytej energii, wody i gazu w budynkach użyteczności publicznej

26)  nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazw ulic, miejscowości

III.           Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty   muszą być podpisane własnoręcznie .

 Dokumenty podpisane  komputerowo  dyskwalifikują  kandydata.

      -  życiorys ( CV) wraz z przebiegiem praktyki zawodowej oraz dane kontaktowe ,

      -   list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

      - kopie dokumentów ukończenia szkoły oraz potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

      - kserokopie świadectw pracy,

      - podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

      - oświadczenie o stanie  zdrowia,

      - ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

      - klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie  danych osobowych ( Dz. U.  Nr 133 poz. 883  ze zm. ) ”

 

 

1. Wymagane dokumenty należy składać do  18 czerwiec 2012 roku do

    godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mokobody w zamkniętej

    kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko  Podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mokobody  ”.

    Oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Termin otwarcia ofert -  19 czerwca 2012 r.

3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie

    upowszechniona w BIP (www.bip.mokobody.pl) najpóźniej do 20.06.2012 r.

4.Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mokobody, ul. Pl. Chreptowicza 25 , sala konferencyjna.

Postępowanie  konkursowe  obejmować będzie  test kwalifikacyjny  i rozmowę kwalifikacyjną  z kandydatami  spełniającymi  wymogi formalne.

5.Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

      6. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili

     wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.3.

     7. Wyniki konkursu na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, dróg i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mokobody  zostaną upowszechnione w BIP oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy .

                                                                

                                                                                                                                                            

                                                                                       Wójt Gminy Mokobody

 

                                                                                        /-/ Iwona Księżopolska

 

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-01 14:15:06 | Data modyfikacji: 2012-06-20 12:16:49.
Data wprowadzenia: 2012-06-01 14:15:06
Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl