DECYZJE ŚRODOWISKOWE

DECYZJE ŚRODOWISKOWE


Zobacz:
   Przebudowa drogi gminnej Skupie-Dąbrowa-Męczyn na długości 3200mb
   "Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki"
   Rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 244/5, 244/6 i 251/2 w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody
   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek: przejście przez miejscowość Mokobody od km 15+286 do km 17+080
   Chów brojlerów indyków w 3 budynkach inwentarskich do 31 335 stanowisk [752,04DJP] wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 777/1 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
   Posadowienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99MW na działce numer 40/1 o powierzchni 2,01 ha w miejscowości Wólka Żukowska w gminie Mokobody powiat siedlecki
   Budowa 9 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby chowu brojlerów indyczych do 149 532 stanowisk [3588,77 DJP], na działkach o nr ewid.: 54/2, 55, m. Skupie, 91/3, 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województ
   Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego na chów indyczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 776/2 w miejscowości Wyłazy gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody
   Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Niwiski, Wyłazy, gm. Mokobody
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody
   Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków
   Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne
   Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki
   Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb
   Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla
   Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody
   Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie
   Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody
   Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, budowa sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia na działkach o numerach ewid. 622/5, 622/10, 651/2, 667 w miejscowości Świniary, gmina Mokobody
   Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska
   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Burmistrz Miasta i Gminy
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl