> 2015r.

2015r.

zarządzenie nr 1.2015 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2015r..PDF

zarządzenie nr 2.2015 w sprawie kontroli zarządczej.PDF

zarządzenie nr 3.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.PDF

zarzadzenie nr 4.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych .PDF

Zarządzenie nr 6.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.PDF

zarządzenie nr 7.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..PDF

Zarzadzenie nr 8.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarzadzenie nr 9.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarzadzenie nr 10.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarzadzenie nr 11.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarzadzenie nr 12.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarzadzenie nr 13.2015 w sprawie zmian do zarzadzenia nr 59.2011.pdf

Zarzadzenie nr 14.2015 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnych w jendostkach OSP ds. likwidacji wyposażenia.pdf

Zarządzenie nr 15.2015 w sprawie regulaminu Urzędu Gminy.pdf

Zarządzenie nr 16.2015 w sprawie polityki rachunkowości Urzedu Gminy...pdf

Zarzadzenie nr 17.2015 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.pdf

Zarządzenie nr 18.2015 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie nr 19.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarządzenie nr 20.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 21.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarządzenie nr 22.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 23.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarządzenie nr 24.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych..pdf

Zarządzenie nr 25.2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie nr 26.2015 w sprawie planu kont dla projektu pn. Remont świetlicy w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 27.2015 w sprawie planu kont dla projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kisielany- Kuce.pdf

Zarządzenie nr 28.2015 w sprawiezasad udostępniania sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.pdf

Zarządzenie nr 29.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.pdf

Zarządzenie nr 30.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 31.2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2014 rok..pdf

Zarządzenie nr 31.2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2014 rok. cz.2.pdf

Zarządzenie nr 32.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 33.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarządzenie nr 34.2015 w sprawie zmian planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 35.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Zarządzenie nr 36.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 37.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora PSP w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 38.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Niwiskach.pdf

Zarządzenie nr 39.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 40.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 41.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 42.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 43.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

Zarządzenie nr 44.2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP im. Jana Pawła II w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 45 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 47.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.pdf

Zarządzenie nr 46.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 48.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych...pdf

Zarządzenie nr 49.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 r..pdf

Zarządzenie nr 50.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych...pdf

Zarządzenie nr 51 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 52.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 53.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu FŚS w Urzędzie Gminy Mokobody..pdf

Zarządzenie nr 54.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

Zarządzenie nr 55 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 56.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 57.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 58 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 59.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 60.2015 w sprawie powołania stałej komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji gminnych.pdf

Zarządzenie nr 61.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r..pdf

Zarządzenie nr 62 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 63.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 64 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 65.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 66.2015 w sprawie okreslenia zasad zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie nr 67 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 68.2015 w sprawie odwołania Kierownika GOPS w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 69 .2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Zarządzenie nr 70.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 71.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 72.2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 73.2015 w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 34.2005 Wójta Gminy Mokobody w sprawie Regulamin.pdf

Zarządzenie Nr 74.K.2015 w sprwie zmian w budżecie gminy na 2015r..pdf

Zarządzenie Nr 75.2015 w sprawie zmian wplanach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 76.2015 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Mokobody i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.pdf

Zarządzenie Nr 77.2015 w sprwie zmian w budżecie gminy na 2015r..pdf

Zarządzenie Nr 78.2015 w sprawie zmian w planch finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 79.2015 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu jej pracy.pdf

Zarzadzenie Nr 80.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 81.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 82.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015r..pdf

Zarządzenie Nr 83.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 84.2015 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mokobodach do spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie..pdf

Zarządzenie nr 85.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzedzie Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie nr 86.2015 w sprawie instrukcji inwentarzy.pdf

Zarządzenie nr 87.2015 w sprawie wyboru oferty na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody w zakresie wspierania i upowsz. kultury fizycznej.pdf

Zarządzenie nr 88.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr 89.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 25.2015 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.pdf

Zarządzenie Nr 90.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 91.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 92.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie nr 93.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 94.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 95.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 96.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53.2015 w sprawie ustalenia RFŚS.pdf

Zarządzenie Nr 97.2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.pdf

Zarządzenie Nr 98.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 99.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 100.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 101.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 102.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 103.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 104.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 105.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 106.2015 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta prac w komisji egzaminacyjnej..pdf

Zarządzenie Nr 107.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds.referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015r..pdf

Zarządzenie Nr 108.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 109.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 110.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 111.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 112.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w Ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka Szkolna.pdf

Zarządzenie Nr 113.2015 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu sie WPF za pierwsze półrocze 2015r..pdf

Zarządzenie Nr 114.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 115.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 116.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 117.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 118.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r..pdf

Zarządzenie Nr 119.2015 w sprawie sposobu oznaczania linii komunikacyjnych dla zatwierdzonych rozkładów jazdy w przewozach regularnych wydawanych przez Wójta Gminy.pdf

Zarządzenie Nr 120.2015 w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Gminy Mokobody.pdf

Zarzadzenie Nr 121.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarzadzenie Nr 122.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostekk budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 123.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 124.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 125.2015 w sprawie sprzedaży koparko- ładowarki Ostrówek.pdf

Zarządzenie Nr 126.2015 w sprawie planu konta dla projektu Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 127.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 128.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 129.2015 w sprawie powołania komisji stypendialnej.pdf

Zarządzenie Nr 130.2015 w sprawie wykluczenia z prac komisji do szacowania szkód w gospodarstwie rolnym.pdf

Zarządzenie Nr 131.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 132.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.pdf

Zarządzenie Nr 133.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 134.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.pdf

Zarządzenie Nr 135.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 136.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 137.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 138.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 139.2015.pdf

Zarządzenie Nr 140.2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.pdf

Zarządzenie Nr 141.2015 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.pdf

Zarządzenie Nr 142.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 143.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 144.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 145.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 146.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 147.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 148.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 149.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 150.2015 w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaz koparko-ładowarki.pdf

Zarządzenie Nr 151.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 152.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 153.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 154.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 155.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17.2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej.pdf

Zarządzenie Nr 156.2015 w sprawie odwołania członków obwodowej komisji wyborczej.pdf

Zarządzenie Nr 157.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 158.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 159.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 160.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 161.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 162.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 163.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 164.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 165.2015 w sprawie organizacji systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 166.2015 w sprawie ogloszenia konkursu na kierownika GOPS.pdf

Zarządzenie Nr 167.2015 w sprawie określenia miesięcznej stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.pdf

Zarządzenie Nr 168.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 169.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 170.2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 171.2015 w sprawie projektu WPF na lata 2016-2024.pdf

Zarządzenie Nr 172.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 173.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 174.2015 w sprawie wykazu nieruchomości lokalnych przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat.pdf

Zarządzenie Nr 175.2015.pdf

Zarządzenie Nr 176.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 177.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 178.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 179.2015.pdf

Zarządzenie Nr 180.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 181.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków scisłego zarachowania.pdf

Zarządzenie Nr 182.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w gabinecie rehabilitacyjnym.pdf

Zarządzenie Nr 183.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 184.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 185.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 186.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 187.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 188.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 189.2015 w sprawie ustalenia dodatkowego zużycia paliwa w samochodach ciężarowo- osobowych i autobusach eksplatowanych przez GZEAS.pdf

Zarządzenie Nr 190.2015 w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych.pdf

Zarządzenie Nr 191.2015 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych składników majatku ruchomego.pdf

Zarządzenie Nr 192.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 193.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych (2).pdf

Zarządzenie Nr 194.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż.pdf

Zarządzenie Nr 195.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 24.12.2015r..pdf

Zarządzenie Nr 196.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 197.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 198.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 199.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 201.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w gabinecie stomatologicznym w Niwiskach.pdf

Zarządzenie Nr 202.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 203.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr 205.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

Zarządzenie Nr 206.2015 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-02-17 15:13:55.
Data wprowadzenia: 2015-02-17 15:13:55
Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl