> 2015r.

2015r.

2015r.

Uchwała IV.13.2015 w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych.PDF

Uchwała IV.14.2015 w sprawie zarzadzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,.PDF

Uchwała IV.15.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych.PDF

Uchwała IV.16.2015.w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnychPDF.pdf

Uchwała Nr V.17.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2015-2020.pdf

Uchwała Nr V.18.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok..pdf

Uchwała Nr V.19.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr V.20.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

Uchwała Nr V.21.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy..pdf

Uchwała Nr V.22.2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf

Uchwała NR V.23.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r..pdf

Uchwała NR V.24.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Mokobody w 2015 roku.pdf

Uchwała NR V.25.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.168.2013 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych.pdf

Uchwała NR V.26.2015 w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Mokobody.pdf

Uchwała V.27.2015 e sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.pdf

Uchwała V.28.2015 w sprawie zmiany Uchwały IV.16.2015 w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu rekrutacji.pdf

Uchwała VI.29.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz z wykonaniem budżetu za 2014 rok.pdf

Uchwałą VI.30.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok.pdf

Uchwała VI.31.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.pdf

Uchwała VI.32.2015 w sprawie zmainy Uchwały Nr VI.27.2015 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.pdf

Uchwała VI.33.2015 w sprawie zmiany Uchwały XVI.92.2012 w sparwie określenia rozmiaru zniżek tygodniowych obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf

Uchwała VI.34.2015 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych.pdf

Uchwała VI.35.2015 w sprawie uchylenia uchwały XVIII.127.2008 w sprawie udzielanie upoważnienia Kierownikowi GOPS do podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych.pdf

Uchwała Nr VII.36.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2015-2020.pdf

Uchwała Nr VII.37.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII.38.2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w warszawie.pdf

Uchwała Nr VII.39.2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

Uchwała Nr VII.40.2015 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na Uchwałe NR XX11493 Rady Gminy w Mokobodach z dna 1.08.1993r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mokobody miejsc sprzedaży.pdf

Uchwała Nr VIII.41.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2015-2021.pdf

uchwała Nr VIII.42.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r..pdf

Uchwała Nr VIII.43.2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mokobody (2).pdf

Uchwała Nr VIII.44.2015 w sprawie zmiany uchwały NR XVIII.108.2014 rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Mokobody..pdf

Uchwała Nr VIII.45.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokobody..pdf

Uchwałą Nr VIII.46.2015 w sprawie wyrazenia zgody na realizacje inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej na 3612W Mokobody-Nakory w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej..pdf

Uchwała Nr. IX.47.2015 w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mokobody na lata 2015 – 2017.pdf

Uchwała Nr IX.48.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Mokobody na lata 2015-2021..pdf

Uchwała Nr IX.49.2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016..pdf

Uchwała Nr IX.50.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok..pdf

Uchwała Nr IX.51.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016..pdf

Uchwała Nr IX.52.2015 w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny..pdf

Uchwała Nr IX.53.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII432015 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr X.54.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016..pdf

Uchwała Nr IX.55.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr X.56.2015 w sprawie WPF na lata 2016-2024..pdf

Uchwała Nr X.57.2015 budżetowa na rok 2016 Gmina Mokobody.pdf

Uchwała Nr X.59.2015 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Mokobody na 2016r...pdf

Uchwała Nr X.61.2015 w sprawie okreslenia kryteriów naboru do klasy pierwszej gimnazjum.pdf

Uchwała Nr X.62.2015 w sprawie przyjecia programu Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozarządowymi.pdf

Uchwała Nr X.63.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015.pdf

Załącznik do Uchwały Nr X.63.2015 z dnia 29.12.2015r..pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-03-08 22:07:12.
Data wprowadzenia: 2015-03-08 22:07:12
Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl