Petycje

Petycje

Sposób składania i rozpatrywania petycji
określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy i Wójta Gminy Przesmyki.
Nadawca petycji
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Można to zrobić w interesie:
• publicznym, czyli wszystkich obywateli,
• podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
• innego podmiotu, za jego pisemną zgodą.
Petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
• wskazanie adresata petycji,
• wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

 

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:47:36.
Zbiorcze informacje o petycjach

W roku 2015 nie wpłynęła żadna petycja.

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:50:56.

W roku 2016 nie wpłynęła żadna petycja.

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:46:10.

W roku 2017 nie wpłynęła żadna petycja.

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:28:23.
Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:28:23
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl