> 2016 r.

2016 r.

2016 r.

Uchwała Nr XI.64.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr XI.65.2016 w sprawie zmiany Wiloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.pdf

Uchwała Nr XI.66.2016 w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań.pdf

Uchwała Nr XI.67.2016 w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr XI.68.2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mokobody Nr IV162015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli.pdf

Uchwała Nr XI.69.2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki w WFOŚiGW w Warszawie.pdf

Uchwała Nr XII.70.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Uchwała Nr XII.71.2016 r. z dnia 31.03.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r..pdf

Uchwała Nr XII.72.2016 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokobody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Uchwała Nr XII.73.2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2016 r..pdf

Uchwała Nr XII.74.2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X622015 RG z dn. 29.12.2015r. w sprawie przyjęcia programu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf

Uchwała Nr XII.75.2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.110.2012 RG z dn. 8.11.2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszakniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018.pdf

Uchwała Nr XII.76.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr XII.77.2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie likwidacji GZEAS w Mokobodach..pdf

Uchwała Nr XII.78.2016 z dnia 31.03.2016 r.w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody.pdf

Uchwała Nr XII.79.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.60.2015 RG w sprawie zmiany Uchwały Nr X.60.2015 RG z dn. 29.12.2015 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg.pdf

Uchwała Nr XII.80.2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.54.2015 RG z dn. 1.11.2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016..pdf

Uchwała Nr XII.81.2016 w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Mokobody.pdf

Uchwała Nr XII.82.2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .....pdf

Uchwała Nr XII.83.2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problmów Społecznych.pdf

Uchwała Nr XII.84.2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mokobodach.pdf

Uchwała Nr XII.85.2016 z dn.31.03.2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki ogranizacyjnej własiwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf

Uchwała Nr XII.86.2016 w sprawie zmiany statutu GOPS w Mokobodach.pdf

Uchwała Nr XIII.87.2016 z dn. 12.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Uchwała Nr XIII.88.2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zmian w WPF.pdf

Uchwała nr XIII.89.2016 z dn. 12.05.2016 r. w sparwie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mokoboody.pdf

uchwała Nr XIII.90.2016 z dn. 12.05.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

Uchwała nr XIII.91.2016 zdn.12.05.2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gops..pdf

Uchwała nr XIII.92.2016 z dn. 12.05.2016 r. w sprawie terminu , czestotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2016-02-24 14:09:31.
 
Uchwała Nr XIV.93.2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:39:25.
 
Uchwała Nr XIV.94.2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:40:23.
 
Uchwała Nr XIV.95.2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:41:26.
 
Uchwała Nr XIV.96.2016 z dnia 29.06.2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2016-2024.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:45:59 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:51:32.
 
Uchwała Nr XIV.97.2016 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:46:18 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:50:36.
 
Uchwała Nr XIV.98.2016 z dnia 29.06.2016 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:46:42 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:49:14.
 
Uchwała Nr XIV.99.2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:46:52 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XIV.100.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:53:30 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XIV.101.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody z działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:54:14 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XIV.102.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:55:42 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XV.103.2016 z dnia 28.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-08-09 11:22:20 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XV.104.2016 z dnia 28.07.2016r.w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na uchwałę Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-08-09 11:23:03 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XV.105.2016 z dnia 28.07.2016r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na Uchwałę Nr IX.52.2015r. rady Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-08-09 11:23:42 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.106.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:13:16 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.107.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy matarialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:13:55 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.108.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:14:34 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.109.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystępienie Gminy do projektu Ekologiczne Gminy Mazowsza- energia słoneczna przyjazna dla człowieka.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:15:08 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.110.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania Powiatu Siedleckiego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków-Żuków.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:23:04 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.111.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectiwe Osiny Dolne.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:23:38 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwała Nr XVI.112.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectiwe Osiny Górne..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:24:38 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
Uchwał nr XVI.113.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zapewnienia bezpłatenego transportu dzieciom oddziałów pezdszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:25:13 | Data modyfikacji: 2016-07-12 13:53:12.
 
UCHWAŁA NR XVII.114.2016 z dnia 30.09.2016 r.w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2016-2024.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:09:30 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.115.2016 z dnia 30.09.2016 r.uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:09:41 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.116.2016 z dnia 30.09.2016 ruchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Osiny Dolne.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:10:13 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.117.2016 z dnia 30.09.2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Osiny Górne.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:12:55 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.118.2016 z dnia 30.09.2016 r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokobody na lata 2017-2020, z perspektywą do roku 2024.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:13:33 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.119.2016 z dnia 30.09.2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV132015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:14:16 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.120.2016 z dnia 30.09.2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV142015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:14:55 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.121.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym k.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:16:51 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
UCHWAŁA NR XVII.122.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:18:14 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
Uchwała Nr XVIII.123.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:23:28 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:37:03 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
Uchwała Nr XVIII.125.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:45:28 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
Uchwała Nr XVIII.126.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:46:28 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
Uchwała Nr XVIII.127.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:49:12 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
Uchwała Nr XVIII.128.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2017..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:50:56 | Data modyfikacji: 2016-10-17 11:11:34.
 
Uchwała Nr XIX.129.2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2016-2024.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:12:08 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:21:27.
 
Uchwała Nr XIX.130.2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2004 Rady Gminy w Mokobodachw sprawie przyjęcia Strategii Rozwiju Gminy Mokobody....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:20:04 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:21:27.
 
Uchwała Nr XX.131.2016- Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Mokobody..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:44:33 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:52:15.
 
Uchwała Nr XX.132.2016 z dn.29.12.2016 r. w sprawie WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:44:45 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:51:18.
 
Uchwała Nr XX.133.2016 z dn.29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:44:56 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:51:18.
 
Uchwała Nr XX.134.2016 z dn.29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:46:54 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:51:18.
 
Uchwała Nr XX.135.2016 z dn.29.12.2016 r.w sprawie przyjęcia Program Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:47:31 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:51:18.
 
Uchwała Nr XX.136.2016 z dn.29.12.2016 r.w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:48:07 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:51:18.
 
Uchwała Nr XX.137.2016 z dn.29.12.2016 r.w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:48:44 | Data modyfikacji: 2017-01-04 15:51:18.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:48:44
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl