> Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę
bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek
organizacyjnych
 
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:04:58.
Zmiana treści zapytania ofertowego
 
Zmiana treści zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:34:27.
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
 
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:47:38.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 10:52:17.

Zobacz:
 Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Mokobody i jej jednostek organizacyjnych .  Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji pn. Termomodernizacia budynku Urzędu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe na odbiór padłych zwierząt i odpadów kuchennych z terenu gminy Mokobody .  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MOKOBODY .  Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2017 r. .  ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MOKOBODACH W OKRESIE OD DNIA 01.09.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. W DNIACH, W KTÓRYCH PRACUJE PRZEDSZKOLE .  Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji pn. Termomodernizacia budynku Urzędu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Pielęgnacja i konserwacja zabytkowej alei drzew w miejscowości Niwiski" .  Zapytanie ofertowe na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2017/2018” .  Zapytanie ofertowe na „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Mokobody do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Siedlcach oraz ich odwóz do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.” .  Zapytanie ofertowe na zakup i montaż bram garażowych do świetlicy OSP w Niwiskach .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koordynacji w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 At the river .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koordynacji w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokoody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus) .  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska .  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska .  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody- Zaliwie-Piegawki - Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska .  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .  Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Mokobodach w okresie od nia 01.09.2017r., do dnia 31.12.2017 r., w dniach, w których pracuje przedszkole .  Zapytanie ofertowe na „Wykonanie zbiornikowej instalacji gazu średniego i niskiego ciśnienia wraz z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850 l posadowionym na płycie fundamentowej dla potrzeb budynku usługowego, na działce nr 349/6 w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody”.  .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.23.2017 Przebudowa terenu sportowego w miejscowości Zaliwie-Piegawki .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.24.2017 Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Mokobody-Zaliwie-Piegawki- Zaliwie-Szpinki- Wólka Proszewska .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 At the river .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokobody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus) .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, studium wykonalności w języku narodowym, streszczenia studium wykonalności w języku angielskim, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 At the river .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu pełnego wniosku aplikacyjnego w języku angielskim, studium wykonalności w języku narodowym, streszczenia studium wykonalności w języku angielskim, rozliczenie projektu w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Protection of natural heritage in the cross-border area by improving the waste water management in Mokobody Commune (Poland) and the City of Khoiniki (Belarus) .  Zapytanie ofertowe nr RI.271.2.30.2017 na inspektora nadzoru dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary nr 360403W na odcinku 880 mb oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb .  Zapytanie ofertowe na odbiór padłych zwierząt i odpadów kuchennych z terenu gminy Mokobody .  Zapytanie na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 360404W dz. ewid. nr 494, 495 w miejscowości Niwiski oraz dz. ewid. nr 731 w miejscowości Wyłazy na odcinku od km 0+230 do km 2+180 o długosci 1,950 km"  .  Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbiórka budynków gospodarczych na działce 1147/1 w Mokobodach" .  Zapytanie o cenę-szacowanie wartosci zamówienia na zakup samochodu pożarniczego .  Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badań lekarskich następnych dla Strażaków OSP z terenu Gminy Mokobody" .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post po przeprowadzeniu inwestycji"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody" .  Zapytanie ofertowe na modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet okiennych wewnętrznych typu dzień i noc w kasecie z prowadnicami do budynku Urzędu Gminy w Mokobodach  .  Zapytanie ofertowe na „Montaż przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz budowa nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokobody ul. Zielona, Bale i Męczyn” .  Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu tablicy informacyjno-promocyjnej dla inwestycji "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody" w ramach RPO WM 2014-2020 .  Zapytanie ofertowe RI. 271.2.47.2017 na opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na gminne drogi publiczne w Gminie Mokobody  .  Zapytanie ofertowe na rozbiórke budynku gospodarczego w Mokobodach wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych. .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.49.2017 na "Dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet okiennych wewnętrznych typu dzień i noc w kasecie z prowadnicami do budynku Urzędu Gminy w Mokobodach”  .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.50.2017 dotyczące kompleksowego wykonania ogrodzenia terenu szkoły w Mokobodach .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.51.2017 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych w Gminie Mokobody na rok 2018 .  Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Mokobody i podległych jednostek .  Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezpańskich psów, transport i zapewnienie im opieki w schronisku  .  Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2018 i 2019 roku  .  Zapytanie ofertowe na udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzalżnionym i zagrożonym uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym ...... .  Zapytanie ofertowe na udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzalżnionym i zagrożonym uzależnieniem w Punkcie Konsultacyjnym ...... . 
Data wprowadzenia: 2017-01-16 10:52:17
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl