> 2017 r.

2017 r.

 
Uchwala Nr XXI.138.2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-01-25 10:25:51.
 
Uchwała Nr XXI.139.2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-01-25 10:26:29 | Data modyfikacji: 2017-01-25 10:29:52.
 
Uchwała Nr XXI.140.2017 z dnia 20.01.2017 r.zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specj.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-01-25 10:26:41 | Data modyfikacji: 2017-01-25 10:29:52.
 
Uchwała Nr XXI.141.2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego...pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-01-25 10:28:44 | Data modyfikacji: 2017-01-25 10:29:52.
 
Uchwała Nr XXII.142.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:38:44 | Data modyfikacji: 2017-01-25 10:29:52.
 
Uchwała Nr XXII.143.2017 z dn.30.03.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:39:38 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:40:29.
 
Uchwała Nr XXII.144.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok...pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:41:27 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:13:08.
 
Uchwała Nr XXII.145.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2017 rok.....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:41:41 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:14:30.
 
Uchwała Nr XXII.146.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Mokobody...-.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:45:28 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXII.147.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kiero.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:46:06 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXII.148.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:48:09 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
uchwała Nr XXII.149.2017 z dn. 30.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu z budżetu Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:49:13 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXII.150.2017 z dn. 30.03.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XX.136.2016 Rady Gminy Mokobody w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Mokobodach..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:51:20 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIII.151.2017 z d.25.04.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:15:34 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIII.152 z dn.25.04.2017 r.w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:16:12 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIII.153 z dn.25.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2017 rok..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:16:50 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIV.154.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:21:30 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIV.155.2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mokobody absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:22:13 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIV.156.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:22:52 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:15:29.
 
Uchwała Nr XXIV.157.2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:23:47 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:24:37.
 
Uchwała Nr XXIV.158.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:25:42 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:24:37.
 
Uchwała Nr XXIV.159.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka Nr ew. 21820 o pow. 0,6015 ha położonej w miejscowości Kapuściaki, stanowiącej własność S.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:26:40 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:24:37.
 
Uchwała nr XXV.160.2017 z dn.29.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:21:13 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:24:37.
 
Uchwała Nr XXVI.161.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:18:56 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:24:37.
 
Uchwała Nr XXVI.162.2017 z dn.25.09.2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:19:36 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:24:37.
 
Uchwała Nr XXVI.163.2017 z dn.25.09.2017 r. w sprawie ustanowienia Siedleckiego Klastra Energii.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:20:14 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwała Nr XXVI.164.2017 z dn.25.09.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI.160.2013.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:21:26 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwały Nr XXVI.165.2017 z dn.25.09.2017 sprawie zmiany XXVI1682013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013 r . w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:32:47 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwała Nr XXVI.166.2017 z dn.25.09.2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:10:35 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwałą Nr XXVI.167.2017 z dn.25.09.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:11:49 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwała Nr XXVI.168.2017 z dn.25.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.90.2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:17:32 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwała Nr XXVI.169.2017 z dn.25.09.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.90.2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:18:19 | Data modyfikacji: 2017-10-06 16:00:28.
 
Uchwała Nr XXVI.170.2017 z dn.25.09.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach w ośmioletnią..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:24:32 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:59:08.
 
Uchwała Nr XXVI.171.2017 z dn.25.09.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Niwiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:25:12 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
uchwała Nr XXVI.172.2017 z dn.25.09.2017 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:26:16 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.173. z dn.10.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 09:54:49 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.174.2017 z dn.10.11.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 09:56:35 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.175.2017 dn.10.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 09:57:18 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.176.2017 dn.10.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 10:00:00 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.177.2017 dn.10.11.2017 r wsprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentó na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 10:00:44 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.178.2017 z dn. 10.11.2017 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 10:01:35 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.179.2017 z dn. 10.11.2017 r. zmieniająca postanowienie Nr 1.2013 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7.01.2013.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 10:02:42 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwałą Nr XXVII.180.2017 z dn.10.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.135.2013 z d.15.02.2013 w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 10:06:15 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała Nr XXVII.181.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XII.78.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31.03.2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2017-11-15 10:07:19 | Data modyfikacji: 2017-10-06 15:55:55.
 
Uchwała nr XXVIII.182.2017 z dn.27.12.2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:08:32 | Data modyfikacji: 2018-01-05 15:09:22.
 
Uchwała Nr XXVIII.183.2017 z dn.27.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody nalata 2018-2024.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:10:27 | Data modyfikacji: 2018-01-05 15:11:37.
 
Uchwała Nr XXVIII.184.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:10:35 | Data modyfikacji: 2018-01-05 15:11:37.
 
Uchwała Nr XXVIII.185.2017 z dn.27.12.2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:12:55 | Data modyfikacji: 2018-01-05 15:11:37.
 
Uchwała Nr XXVIII.186.2017 z dn. 27 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Mokobody na 2018 rok..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:13:44 | Data modyfikacji: 2018-01-05 15:11:37.
 
Uchwała Nr XXVIII.187.2017 z dn.27.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Program Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozarządowymi.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:15:11 | Data modyfikacji: 2018-01-05 15:11:37.
 
Uchwała Nr XXVIII.188.2017 z dn.27.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:16:10 | Data modyfikacji: 2018-01-12 11:39:09.
 
Uchwała Nr XXVIII.190.2017 z dn.27.12.2017 r.w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:18:11 | Data modyfikacji: 2018-01-12 11:39:09.
 
Uchwała Nr XXVIII.191.2017 z dn.27.12.2017 r.zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:19:31 | Data modyfikacji: 2018-01-12 11:37:48.
 
Uchwała Nr XXVIII.192.2017 z dn.27.12.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały NR VI.38.2007 RG z dn.31.05.2007 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:20:25 | Data modyfikacji: 2018-01-12 11:37:48.
Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:20:25
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl