> 2018 r.

2018 r.

 
Uchwała Nr XXIX.193.2018 z dn.6.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:15:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:17:16.
 
uchwała Nr XXIX.194.2018 z dn.6.03.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2018-2024.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:16:08 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:18:16.
 
uchwała Nr XXIX.195.2018 z dn 6.03.2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Mokobody....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:19:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:18:16.
 
Uchwała Nr XXIX.196.2018 z dn.06.03.2018 r.w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mokobody na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowani.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:21:45 | Data modyfikacji: 2018-03-15 10:30:23.
 
Uchwała Nr XXIX.197.2018r. z dn.6.03.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII.1872017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozar.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:22:46 | Data modyfikacji: 2018-03-15 10:30:23.
 
Uchwała Nr XXIX.198.2018 z dn.6.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:23:44 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.200.2018 z dn.6.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:25:33 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.201.2018 z dn.6.03.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2018 - 2020.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:57:03 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
uchwała Nr XXIX.202.2018 z dn. 6.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mokobody..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:58:03 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.203.2018 z dn. 6.03.2018 r.w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:58:49 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.204.2018 z dn.06.03.2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 15:59:34 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.205.2018 z dn.6.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 16:01:03 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.206.2018 z dn.6.03.2018 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Mokobody publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszko.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 16:02:41 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXIX.207.2018 z dn. 6.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadabnia Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-12 16:03:40 | Data modyfikacji: 2018-03-12 15:25:04.
 
Uchwała Nr XXX.208.2018 z dn.18.04.2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:13:59 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:15:14.
 
Uchwała Nr XXX.209.2018 z dn.18.04.2018 r. w spwie zmian w WPF Gminy Mokobody na lata 2018-2024.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:20:34 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:22:12.
 
Uchwała Nr XXX.210.2018 z dn.18.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:20:51 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:22:12.
 
Uchwała Nr XXX.211.2018 z dn.18.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Węgrowskim umowy dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania z zakresu przebudowy drogi położonej w granicach ....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:25:13 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:22:12.
 
Uchwała Nr XXX.212.2018 z dn.18.04.2018 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:26:10 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:22:12.
 
Uchwała Nr XXX.213.2018 z dn. 18.04.2018 r.w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:27:33 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:35:59.

załącznik do uchwały XXX.214.2018 r..pdf

 
Uchwała Nr XXX.214.2018 z dn.18.04.2018 r. w sprawie zaliczenie dróg do kategirii dróg gminnych.....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:31:30 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:35:59.

zał. nr 1 do uchwałay Nr XXX.215.2018.pdf

zał. nr 2 do uchwałay Nr XXX.215.2018.pdf

zał. nr 3 do uchwałay Nr XXX.215.2018.pdf

 
Uchwała Nr XXX.215.2018 z dn.18.04.2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:36:27 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:35:59.
 
Uchwałą Nr XXXI.216.2018 z dn.7.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:41:02 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:35:59.
 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:41:56 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:35:59.
 
Uchwała Nr XXXI.217.2018 z dn.7.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mokobody absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:42:09 | Data modyfikacji: 2018-04-26 15:35:59.
 
Uchwała Nr XXXI.218.2018 z dn.7.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mokobody na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:44:08 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:47:11.
 
Uchwała Nr XXXI.219.2018 z dn.7.06.2018 r. w sprawie Wielotetniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2018-2024.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:45:00 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXI.220.2018 z dn.7.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytu.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:51:52 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXII.221.2018 z dn. 20.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:34:39 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXII.222.2018 z dn.20.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mokobody..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:35:47 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXII.223.2018 z dn.20.07.2018r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2004 z dn.29.12.2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-31 15:17:17 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXII.224.2018 z dn.20.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Wegrowskim umowy dot.realizacji i współfinansowania zadania .....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-31 15:18:10 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXIII.225.2018. z dn.06.09.2018 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mokobody na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:20:39 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXIII.226.2018 z dn06.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:21:29 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:22:16 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr XXXIV.228.2018 Rady Gminy Mokobody z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:30:55 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Mokobody z dn.20.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:11:56 | Data modyfikacji: 2018-06-15 15:48:35.
 
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Mokobody z dn.20.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:13:17 | Data modyfikacji: 2018-11-23 12:22:46.
 
Uchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy Mokobody z dn.20.11.2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:24:03 | Data modyfikacji: 2018-11-23 12:22:46.
 
uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Mokobody z dn.20.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mokobody....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:24:58 | Data modyfikacji: 2018-11-28 11:48:21.
 
Uchwała Nr II.5.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:44:24 | Data modyfikacji: 2018-11-28 11:48:21.
 
Uchwała Nr II.6.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2018-2024....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:45:13 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.7.2018 z dn.4.12.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:45:27 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.8.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:54:17 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.9.2018 z dn. 4.12.2018 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:56:15 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.10.2018 z dn.4.12.2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:56:56 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.11.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mokobody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:57:42 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.12.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:59:50 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.13.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:00:33 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.14.2018 z dnia 4.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 dot. odpłatności za usługi opiekuńcze....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:02:36 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.15.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:05:14 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.16.2018 z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:06:08 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.17.2018 z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:06:58 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr II.18.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII.152.2017 w sprawie relaizacji projektu Wzrost Kompetencji nadzieją na sukces.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:08:45 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr III.19.2018 z dn.11.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.8.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:09:38 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
Uchwała Nr III.20.2018 z dn.11.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.9.2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:10:31 | Data modyfikacji: 2018-12-14 10:47:13.
 
uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Mokobody Nr IV.21.2018 z dnia 28.12.2018 r....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:58:23 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:00:13.
 
uchwała Nr IV.22.2018 w sprawie WPF Gminy Mokobody na lata 2019-2024..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:01:17 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:02:20.
 
uchwała Nr IV.23.2018 w sprawie okreslenia przedmiotu działania komisji Rady Gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:03:10 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:02:20.
 
uchwała Nr IV.24.2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych rady Gminy Mokobody na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:03:59 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:02:20.
 
uchwała Nr IV.25.2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:05:26 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:02:20.
 
uchwała Nr IV.26.2018 w sprawie zarządzenia wyborów do Organów Sołectw na terenie gminy Mokobody. ...pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:08:55 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:02:20.
 
uchwała Nr IV.27.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziłania Narkomanii na 2019 r. ...pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:09:53 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:10:54.
 
uchwała Nr IV.28.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IX.52.2015 z dn.15.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:11:59 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:10:54.
 
uchwała Nr IV.29.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokobody na 2019 rok..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:12:40 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:10:54.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:12:40
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl